Talvivaara – tekojen aika

Talvivaaran kaivoksen valvonnan puutteista on tänään saatu hätkähdyttävä arvio onnettomuustutkintakeskuksen raportissa. Ympäristöviranomaisten hampaattomuus pitkäaikaisen lainvastaisen tilanteen sallimisessa Talvivaarassa on hämmästyttävää. Mielestäni olisi jo tekojen aika lainmukaisen tilan aikaansaamiseksi.
Olemme saaneet viime päivinä myös uutta tietoa kaivoksen nykytilanteesta: kaivos jatkaa edelleen lupamääräysten rikkomista. Kaivoksen lupaukset vesienhallinnan tehostamisesta eivät näytä tuottavan tulosta. Tietoinen riskinotto ympäristön kustannuksella jatkuu entiseen malliin.

 

Mitä tekevät ympäristöviranomaiset? Samaa kuin aiemmin eli neuvottelevat.

 

Sekä Vaasan hallinto-oikeus että Korkein hallinto-oikeus kumosivat viime vuonna useita Kainuun ELY-keskuksen Talvivaaraa koskevia päätöksiä. Tuomioistuinten päätösten valossa on selvää, että Kainuun ELY-keskus ei ole toiminut lainmukaisesti kaivosta valvoessaan ja salliessaan sen jatkuvasti rikkovan ympäristöluvan määräyksiä.

 

Kainuun ELY-keskus on johdonmukaisesti kieltäytynyt käyttämästä ympäristönsuojelulain mukaisia hallintopakkokeinoja, vaikka useat eri tahot ovat sitä siltä jatkuvasti vaatineet.
Ennakkoratkaisussa KHO 2013:189 ELY-keskuksen toiminta on todettu selvästi lainvastaiseksi. Päätöksen mukaan ELY-keskuksen ei olisi pitänyt jättää vesistöjen kunnostus- ja puhdistustoimia kokonaan toiminnanharjoittajan itsensä määrittelemien toimien varaan.

 

Mitä tästä opimme ja mitä nyt pitäisi tehdä?

 

Yritys itse on tietysti ensisijaisesti vastuussa siitä, että lakeja noudatetaan ja ettei ympäristöä pilata lainvastaisesti. Talvivaaran on lupaustensa mukaisesti investoitava nopeasti ja riittävästi vesienhallintaan. Jos Talvivaaran tuotantoprosessia, erityisesti vesienhallintaa, ei ole mahdollista teknisesti saattaa lainmukaiselle tasolle, on syytä valmistautua yrityksen toiminnan hallittuun alasajoon.

 

Jos yritys ei noudata lakia ja näyttää perustavan toimintansa oletukselle, että se voi vuosikausia toimia lakia jatkuvasti rikkoen, valvontaviranomaisten on käytettävä niitä keinoja, jotka ovat tällaisia tilanteita varten. Nyt vihdoinkin on aika tehdä hallintopakkopäätös asiassa. Se olisi tullut tehdä jo vuosia sitten.

 

Tapaus osoittaa myös, ettei ympäristölupien valvonta ole Talvivaaran tapaisten yritysten kohdalla toimivaa. Ympäristöministeriössä on tehty asiasta selvityksiä, joissa esitetyt keinot tilanteen parantamiseksi vaikuttavat varsin heikoilta ongelman vakavuus huomioon ottaen. Selvitysten seurauksena ministeriö on antanut ohjeen, jonka sisältö on lähinnä se, että valvontaviranomaisten tulee noudattaa lakia.

 

Tänään julkaistu raportti Talvivaaran valvonnan epäonnistumisesta osoittaa, että ympäristövalvonta on organisoitava perusteellisesti uusiksi. Kun nykyinen hallitus ei asiassa aio olla aktiivinen, uudistus on otettava seuraavan hallituksen ohjelmaan.
Itse kannatan mallia, jossa ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen nyt eriytettyjä ympäristötehtäviä koottaisiin yhteen. TUKES:ille hajautetut ympäristötehtävät, kuten kaivoslain mukainen päätöksenteko ja valvonta, olisi mielestäni luontevaa yhdistää samaan organisaatioon, valtakunnalliseksi Ympäristö- ja turvallisuusvirastoksi. Näin päästäisiin yritysten kannaltakin järkevään yhden luukun lupa- ja valvontajärjestelmään.

Kommentti artikkeliin “Talvivaara – tekojen aika”
 1. Kari Jokinen sanoo:

  Sirpa,
  puutuit ihan tärkeään asiaan.

  Talvivaara-sotkun syntipukiksi on nimetty (katsojan näkökulman mukaan) vaikka minkälaisia tahoja:
  – On näkemys, että ongelma syntyi poikkeuksellisen runsaista sateista aikana, jolloin pohjavedet olivat jo valmiiksi epätavallisen korkealla. Kaikki oli huonoa tuuria.
  – Toisen näkemyksen mukaan prosessi oli suunniteltu väärin, eikä olisi voinut kumminkaan toimia. Tulva vain sai sen havaittavaksi aikaisemmin. Suunnitteluvirheen takia altaat oli mitoitettu liian pieniksi, jolloin ylivuodot olivat väistämättömiä. Runsaat sateet saivat ongelman esille nopeammin kuin olisi muuten tapahtunut.
  – Kolmannen näkemyksen mukaan tulvavesien päästäminen altaisiin, sinne muutenkin runsaiden sateiden takia tulvivan veden lisäksi aiheutti paineita, jotka rikkoivat altaiden rakenteita ja seurauksena oli hallitsematon vuoto.
  – Neljäs, viides jne näkemys varmaan myös löytyy.

  Keskustelussa on keskitetty syyllisten etsintään ja tuomitsemiseen. Tuo nyt julkaistu raportti on kai ensimmäisiä kannanottoja, jossa keskitytään miettimään, mitä ongelman tullessa esille pitäisi tehdä ja kenen pitäisi toimia.

  Kannattamasi malli olisi nykytilannetta parempi. Kun prosessissa tulee ongelmia, voisi asioida yhden viranomaistahon kanssa. Nykytilanteessahan kaivoksen lupa- ja hallintoviranomainen on Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Tukes. Kuitenkin Tukesin kannasta riippumatta ympäristö- ja vesiluvat myönnetään Ympäristöministeriön ohjaamissa AVI:n osastoissa ja niiden noudattamisen valvonnasta vastaavat alueillaan ELY:t, joita ohjaava ministeriö on jäänyt hallintoalamaisille epäselväksi.

  Mutta esittämäsi malli ei vielä ratkaise ongelmaa, joka syntyy silloin kun asiat menevät toisin kuin oli suunniteltu ja päätöksissä sallittu. Kun katastrofi on tapahtunut, tai sen syntyminen näyttää todennäköiseltä, täytyy voida toimia ripeästi ja mahdollisesti ohittaa jotain normaalitilan rajoituksia. Teollisten prosessien hätätilanteiden varalla ei ilmeisesti ole tahoa, joka voisi johtaa vahinkojen minimointiin ja ongelman rajaamiseen tarkoittavia toimia.

  Ongelmatilanteiden ratkaisumalli pitäisi rakentaa palokuntamallin mukaisesti. Kun tapahtuu tulipalo, kemikaalivuoto tms. pelastuslaitoksen palomestari tai muu viskaali voi ohjata toimia, joilla pyritään minimoimaan vahingot. Tällöin hän voi määrätä pelastustoimia siitä huolimatta, että ko teoista voi seurata noki- tai savuhaittoja, jotka ylittävät AVI:n asettamat normit. Miksi ei tuommoista väliaikaisauktoriteettia voisi olla myös teollisten prosessien ongelmien kohdalla. Oikea paikka tuommoiselle viskaalille olisi kaiketi Sisäministeriössä, muun pelastustoimen organisaation osana.

Jätä kommentti

css.php